Algemene ledenvergadering 12 november 2020

Op donderdag 12 november 2020 zal de algemene ledenvergadering van de Vereniging Bedrijf & Historie worden gehouden. Deze zal in verband met de Corona-omstandigheden om 13.30 uur online plaatsvinden via een Microsoft Teams vergadering. De link hiervoor is op 23 oktober per email toegezonden.

De agenda is als volgt.
13.30 uur Opening
13.40 uur Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2019
13.45 uur Verslag over 2019
13.55 uur Financieel jaaroverzicht 2019, staat van baten en lasten, balans
14.05 uur Verslag kascommissie
14.10 uur Begroting 2020, doorkijk 2021
14.20 uur Bestuurssamenstelling VBH
aftreden Ton de Graaf en Ad Saan
voorstellen, kiezen en installatie nieuwe bestuursleden
14.40 uur Nieuwe leden en donateurs
14.50 uur Rondvraag
15.00 uur Sluiting